fbpx

Privatlivspolitik

Det primære mål med databeskyttelsesforordningen er at øge datasikkerheden for den enkelte borger, og overordnet indeholder forordningen skærpede krav til it-sikkerhed, organisatorisk sikkerhed samt informationsforpligtelse og samtykke.

Som politisk organisation er det af største vigtighed for Konservativ Ungdom at respektere og overholde EU’s databeskyttelsesforordning. I Konservativ Ungdom – lokalt i lokalforeningerne og internt i organisationen – behandles dagligt mange data. En meget stor del af disse er persondata, og det er vigtigt, at alle, der har med behandling af persondata at gøre, overholder bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen.

Disse sider beskriver de standarder og principper for procedurer, vi anvender ved behandling af persondata og skal overholdes af alle medarbejdere og tillidsfolk i organisationen.

Procedurerne skal følges for at sikre de enkelte medlemmers rettigheder og for at sikre, at håndtering af persondata i Konservativ Ungdom altid sker i overensstemmelse med EU’s Persondataforordning.

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?


Konservativ Ungdom er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse
med aktiviteter på landsplan.

Konservativ Ungdom
Vimmelskaftet 41F 1. sal
1161 København K

CVR-nr.: 66357317
Telefon: 33 23 40 40
E-mail: Mail@Konservativungdom.dk

Lokalforeningerne er dataansvarlige for behandling af de registreredes personoplysninger i forbindelse med
lokale aktiviteter.
Du kan finde din lokalforening her.

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

Konservativ Ungdom har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores
behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Hovedkontor på følgende
måder:
• På e-mail: data@konservativungdom.dk
• På telefon: 33 23 40 40
• Ved brev: Konservativ Ungdom, Vimmelskaftet 41F 1. sal, 1161 København K, Att. ”databeskyttelse”

Lokalforeningerne har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til din
lokalforenings behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte din lokalforening.
Du kan finde din lokalforening her.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger


Ordinære medlemmer
Konservativ Ungdom og lokalforeningerne behandler personoplysninger for ordinære medlemmer til
følgende formål (kerneaktiviteter):

• Velkomst af nye medlemmer
• Opkrævning af kontingent
• Invitationer til arrangementer og møder
• Lokale nyhedsbreve og medlemsblade
• Medlemsbladet ”En lige højre”
• Information om politik og politiske udspil
• Aktiviteter i forbindelse med valg, herunder valgkampsdonationer                                                                                                                                                      • Medlemsundersøgelser
• Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af personoplysninger
• Opfølgning i forbindelse med kontingentrestance og udmeldelse
Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af
databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

Samtykke
Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis
ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:

• hvis du gerne vil være aktiv i en valgkamp uden samtidig at blive medlem
• ved tilmelding til nyhedsbreve, hvis du ikke er medlem. Dine oplysninger vil ikke blive behandlet til
andre formål
• ved udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede til offentlige valg og afstemninger
• i forbindelse med indsamling af stillere ved opstilling til offentlige valg
• ved offentliggørelse af dine personoplysninger og billede. F.eks. i forbindelse med hjemmeside,
medlemsblad mv.
• hvis du giver en donation

Fortrolighed
Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af betroede tillidsfolk og ansatte.

4. Kategorier af personoplysninger
Som led i Konservativ Ungdoms og lokalforeningernes aktiviteter behandles personoplysninger. Foruden
behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i
forlængelse heraf.

Konservativ Ungdom og lokalforeningerne opbevarer nedenstående personoplysninger i et centralt
medlemssystem.


Der indsamles og behandles oplysninger om:

• Medlemsnummer
• Fornavn
• Efternavn
• Medlemskab
• Fødselsdato / alder
• Køn
• Postadresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse
• Første kontakt

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Konservativ Ungdom og lokalforeningerne videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende
kategorier af modtagere:


• Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation
• Udbydere af system til håndtering af konferencer og begivenheder
• Udbydere af system til online spørgeskemaer
• Udbydere af hostet IT-infrastruktur
• Udbydere af medlemssystem
• Udbydere af betalingsløsninger
• Udbydere af overnatning og transport

6. Hvor stammer dine personoplysninger fra
Konservativ Ungdom og lokalforeningerne indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet
os i forbindelse med indmeldelse i partiet, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev,
spørgeskemaer eller køb i vores webshop, m.v.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Ordinære medlemmer
Personoplysninger opbevares, så længe medlemmet opfylder kriterierne for medlemskab jf. partiets love.
Når medlemskabet ophører, gemmes personoplysninger i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus
indeværende år.


Personer der ikke er medlem
Henvendelser fra personer der ikke er medlem af Konservativ Ungdom, og til politikere, tillidsfolk samt
ansatte vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. Herefter slettes korrespondancen efter 30 dage.

Oplysninger om økonomiske transaktioner
Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus
indeværende år.

Tilmelding til nyhedsbreve
Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev gemmes, så længe du ønsker at
modtage nyhedsbrevet.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på
de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af
dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet
for tilbagetrækningen.


Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling
af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at
få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for
at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som
du finder på www.datatilsynet.dk

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.