§ § §

Vedtægter for Konservativ Ungdoms Landsorganisation

Vedtaget på Landsrådet 2017

§§§

 

Lokalforeningsvedtægter

 

§1. Navn

Foreningens navn er: Konservativ Ungdom i: …….., Konservativ Ungdom på:…… eller

….. Konservative Ungdom

 

Stk. 2.

Foreningen er hjemmehørende i …. Kommune.

 

§2. Formål

Foreningen arbejder for at øge den politiske interesse og for udbredelsen af konservativ politik blandt ungdommen på baggrund af Konservativ Ungdoms vedtagne program.

 

§3. Medlemmer

Enhver enkeltperson, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke er medlem af politiske organisationer, hvor formål er i modstrid med Konservativ Ungdoms vedtagne formål eller program, kan optages som medlem.

 

Stk. 2.

Indmeldelse af en enkeltperson sker til lokalforeningen via Konservativ Ungdoms Landsorganisations elektroniske indmeldelsessystem og samtidig betaling af første kontingent. Et medlem skal endvidere være dansk statsborger eller bosiddende i Danmark eller være bosiddende i Slesvig-Holsten, og være fyldt 14 år, men endnu ikke fyldt 36 år. En enkeltperson kan kun være primært medlem i én lokalforening.

 

Stk. 3.

Æresmedlemmer kan udnævnes, når de foreslås af bestyrelsen og forslaget opnår 2/3 flertal på generalforsamlingen.

 

Stk. 4
Når disse vedtægter i øvrigt referer til et medlem, er det altid primært medlem, der menes.

 

 

§4. Eksklusion

Bestyrelsen kan af foreningen ekskludere et medlem, som har modarbejdet eller skadet foreningens formål og virksomhed. Et ekskluderet medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket for den førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at komme til stede under dette punkt på dagsordenen. Anken har ingen opsættende virkning.

 

Stk. 2

Såfremt bestyrelsens beslutning ikke ændres, kan det udelukkede medlem kræve beslutningen indanket på det førstkommende Forretningsudvalgsmøde, hvor punktet skal fremgå af dagsordenen. Forretningsudvalget kan med et flertal på mindst 5 medlemmer omstøde lokalforeningens udelukkelse, således at det udelukkede medlem igen er medlem. Såfremt Forretningsudvalget omgør lokalforeningens beslutning, kan lokalforeningens bestyrelse kræve Forretningsudvalgets afgørelse indanket for det førstkommende Landsråd. Ingen anke har opsættende virkning.

 

Stk. 3
Ønsker et tidligere ekskluderet medlem igen at være medlem, kan dette kun ske med godkendelse fra den højeste myndighed, der har sanktioneret eksklusionen.

 

 

§ 5. Stiftelse

En lokalforening stiftes på en stiftende generalforsamling.

 

Stk. 2

Efter stiftende generalforsamling skal ansøgningen om optagelse i Konservativ Ungdoms Landsorganisation være Konservativ Ungdoms Landsorganisation i hænde senest 10 dage efter generalforsamlingens afholdelse med angivelse af den valgte bestyrelse. Den skal indeholde mindst tre medlemmer inkluderet, såfremt optagelsen skal have gyldighed fra stiftelsesdatoen.

 

Stk. 3

Såfremt der i kommunen allerede findes en lokalforening, men ingen kommuneforening, skal foreningens indtræden i Konservativ Ungdoms Landsforening desuden godkendes på en generalforsamling i denne lokalforening, jf. kommuneforeningsvedtægternes §4.

 

Stk. 4

Såfremt der i kommunen allerede findes en kommuneforening indtræder lokalforeningen i denne, og lokalforeningens formand i kommuneforeningens bestyrelse. Konservativ Ungdoms Landsorganisation er forpligtet til at give kommuneforeningens bestyrelse besked om godkendelse af nye lokalforeninger i kommunen, så snart denne godkendelse har fundet sted.

Stk. 5

En lokalforening kan omfatte en eller flere kommuner, med mindre den har hjemme i en kommune med flere lokalforeninger, da kan lokalforeningen kun omfatte en del af denne kommune. Undtaget denne regel er KG-, KHS-, KTG- og KSU-foreninger, der udelukkende kan tilknyttes en enkelt uddannelsesinstitution. En lokalforenings navn skal adskille sig fra navnet på andre lokalforeninger.

 

§6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15. januar til 15.  februar efter direkte meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal være

afsendt senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden.

 

§7 Møde-, tale- og stemmeret på generalforsamlingen

Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, som har været medlem af foreningen senest fra dagen før der blev indkaldt til generalforsamlingen, og som har betalt det på indkaldelsestidspunktet senest opkrævede kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§8 Generalforsamlingens dagsorden og gennemførelse

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af:
  1. Dirigent
  2. Referent
 2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år og giver oplæg til organisatorisk drøftelse
 3. Kassereren forelægger beretningen for det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent for indeværende kalenderår
 5. Behandling af indkomne forslag 6.  Politisk drøftelse 7.      Valg af:  a)

Formand

 1. Næstformand
 2. 3-9 bestyrelsesmedlemmer (for foreninger med mindre end 10 medlemmer vælges 1-5 bestyrelsesmedlemmer)
 3. 1-2 bestyrelsessuppleanter
 4. 2 revisorer
 5. 1 revisorsuppleant
 6. Eventuelt

 

Stk. 2.

Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

 

Stk. 3.

Forslag vedr. ændringer i foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene har været formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse og har været bekendtgjort for foreningens medlemmer. Forslagene skal bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen, på samme måde som generalforsamlingen er indkaldt. Andre forslag kan fremsættes og behandles på selve generalforsamlingen.

 

Stk. 4.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringen. Bestyrelsen skal efterfølgende indsende de nye vedtægter til Konservativ Ungdoms Forretningsudvalg med anmodning om dispensation fra Lokalforeningsvedtægterne.

 

Stk. 5.

Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dog skal skriftlige afstemninger finde sted, når formanden eller mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer begærer dette. Afstemningen i forbindelse med valg skal i alle tilfælde foregå skriftligt. Valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt mindst ¼ af de tilstedeværende medlemmer begærer det, skal afstemninger i forbindelse med stk. 1, nr. 7 c, d og e foregå som listevalg med adgang til personlig stemmeafgivning og opgørelsen af valget skal ske som anført i § 81-86 i lov om kommunale valg. Stemmetællerne fungerer som valgbestyrelse.

 

Stk. 6.

Vælges en person, der på Landsrådet er valgt til et tillidshverv jf. Landsvedtægternes pgf. 10, pkt. 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i til formand jf. pkt. 7a, fratræder vedkommende samtidigt dette tillidshverv i Landsorganisationen og dette meddeles alle relevante parter straks derefter

 

Stk. 7.

Der kan fastsættes et differentieret kontingent for primære medlemmer, dog kan kontingentet for primære medlemmer aldrig være mindre 75 kr. pr. år pr. medlem.

 

Stk 8.

Førstegangsmedlemmer skal dog altid kun betale minimumskontingentet på 75 kr. for det indeværende foreningsår. Såfremt man indtil indmeldelsestidspunktet har været medlem af en anden lokalforening under Konservativ Ungdoms Landsorganisation betragtes medlemmet ikke som førstegangsmedlem.

 

Stk. 9.
Generalforsamlingen skal finde sted i foreningens hjemkommune eller hjemkommuner, jf. §1, stk. 2.

 

 

§9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst ¼ af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I det sidste tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen, således at dette kan mødes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse, med mindre de indkaldte medlemmer med enstemmighed samtykker i længere udsættelse.

 

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være afsendt 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3

En generalforsamling skal afholdes i det kalenderår, hvor der indkaldes til generalforsamlingen.

 

Stk. 4
Generalforsamlingen skal finde sted i foreningens hjemkommune eller hjemkommuner, jf. §1, stk. 2.

 

 

§10. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af formanden, næstformanden og de i henhold til § 8, stk. 1, pkt. 7c valgte bestyrelsesmedlemmer. Foreningens formand er formand for bestyrelsen og indkalder til dennes møder. To bestyrelsesmedlemmer kan skriftligt kræve bestyrelsen indkaldt til møde. Formanden indkalder bestyrelsen så denne kan møde senest 10 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen med kasserer og sekretær.

 

Stk. 3.

Bliver formandsposten ledig, overtager næstformanden denne post.

 

Stk. 4.

Bliver næstformandsposten ledig i funktionsperioden vælger bestyrelsen en ny næstformand ud af sin midte efter at en suppleant er indtrådt jf. stk. 5.

 

Stk. 5.

Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for foreningen og kan til enhver tid kræve oplysninger fra kassereren om foreningens økonomi.

 

Stk. 8.

Formanden påser, at foreningens kassebog og forhandlingsprotokol er ordentligt ført. Herunder at der bliver ført ordentligt arkiv over ind- og udmeldelser af

lokalforeningen. Alle oplysningerne herom, forhandlingsprotokol og kassebog gemmes af den til enhver tid siddende formand og kasserer i mindst fem år.

 

§11. Besluttende medlemsmøde

Besluttende medlemsmøder er en fast ret for en lokalforenings medlemmer, hvor der kan træffes afgørelser om alle forhold med undtagelse af valg af formand, næstformand, bestyrelse og revisorer.

 

Stk. 2

Besluttende medlemsmøde afholdes, når bestyrelsen eller 1/5 af foreningens kontingentbetalende medlemmer begærer det. I sidste tilfælde skal mødet afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse i bestyrelsen og varsles 1 uge forinden.

 

Stk. 3
Et besluttende medlemsmøde, der indkaldes på begæring af 1/5 af foreningens kontingentbetalende medlemmer, skal finde sted i foreningens hjemkommune eller hjemkommuner, jf. §1, stk. 2. Et besluttende medlemsmøde, som bestyrelsen tager initiativ til, kan finde sted, hvor bestyrelsen finder det belejligt.

 

 

§ 12. Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, jf. § 8, stk. 1.

 

Stk. 2.

Medlemmer, der flytter fra en forening til en anden, kan kun optræde som medlemmer i den tilflyttede forening, når kontingentet for denne forening er betalt.

 

Stk. 3.

Kontingentet fra lokalforeningens primære medlemmer kan ikke indbetales direkte til lokalforeningen, men skal betales til Konservativ Ungdoms landsorganisation jf. landsvedtægterne § 7, stk. 1.

 

§ 13. Regnskab

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2.

De af generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision og kontrollerer regnskabsførelsen.

 

Stk. 3.

Et flertal i bestyrelsen er tegningsberettiget i alle økonomiske forhold i forbindelse med lokalforeningen.

 

Stk. 4.

I forbindelse med andre økonomiske forhold end oprettelse af nye konti/kassekredit og optagelse af lån, kan bestyrelsen give kassereren og/eller formanden tegningsret for foreningen generelt.

 

Stk. 5.

Kontrakter på over 1.000 kr., som ikke er godkendt af bestyrelsen, er ikke bindende for foreningen.

 

Stk. 6.

Regnskabet kan ikke godkendes, hvis det ikke er underskrevet af de dertil valgte revisorer (eller evt. suppleanten for disse).

 

Stk. 7.

Hvis regnskabet ikke godkendes, kan generalforsamlingen give anden forsamling fuldmagt til at godkende regnskabet inden for en frist på maksimalt 2 måneder. Giver generalforsamlingen ingen fuldmagt, skal der indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling, senest månedsdagen efter den ordinære generalforsamling, hvorpå

regnskabet endeligt skal godkendes.

 

§ 14. Andre bestemmelser

Foreningens udtræden af Konservativ Ungdoms Landsorganisation kan kun ske, når udtrædelsen er vedtaget med 2/3 flertal på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil Konservativ Ungdoms Landsorganisation har modtaget indkaldelsen, og hvor den anden afholdelse senest på månedsdagen efter den første.

 

Stk. 2.

Ved udtrædelsen af Konservativ Ungdoms Landsorganisation er lokalforeninger forpligtet til at forandre navn, jf. lokalvedtægternes § 1 og landsvedtægternes § 4, stk. 1.

 

§ 15. Opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske, når beslutning herom er vedtaget efter den ifølge § 14, stk. 1, nævnte procedure.

 

Stk. 2

Såfremt en forening ikke har indsendt den i Landsvedtægternes § 7, stk. 2 nævnte aktivitetserklæring i udfyldt stand til Konservativ Ungdoms Landsorganisations eksterne revisor, kan Konservativ Ungdoms Landsorganisations Forretningsudvalg endvidere indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, hvor foreningens opløsning kan sættes på dagsordenen og kan vedtages med simpelt flertal.

 

Stk. 3.

Ved foreningens opløsning overgår dens formue til Konservativ Ungdoms   Landsorganisation. Foreningens medlemmer skal have tilbud om at blive medlem af en anden lokalforening under Konservativ Ungdoms Landsorganisation

 

Stk. 4
Bestemmelserne i stk. 3 bortfalder dog såfremt lokalforeningen er en del af en kommuneforening, i dette tilfælde overgår foreningens formue til kommuneforeningen, og foreningens medlemmer skal tilbydes medlemskab af en anden lokalforening under denne kommuneforening.

 

§ 16. Ændring af disse vedtægter

Disse vedtægter kan ændres på lokalforeningernes generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen, og dette tiltrædes af Forretningsudvalget, jf.

 • 8, stk. 4.

 

Stk. 2.

Vedtægterne kan ligeledes ændres af Konservativ Ungdoms Landsråd, jf. Landsvedtægternes § 21

 

§ 17. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 26. marts 2017. som vedtaget på Landsrådet i Horsens.

 

Landsvedtægter

 

§ 1. Navn

Stk. 1

Organisationens navn er: Konservativ Ungdom

Stk. 2

Organisationens engelske navn er: Young Conservatives Denmark.

 

§ 2. Formål

Organisationen arbejder for at øge den politiske interesse og for udbredelsen af konservativ politik blandt ungdommen på baggrund af Konservativ Ungdoms vedtagne program.

Organisationen arbejder endvidere for, gennem internationale samarbejdsrelationer, at øge indsigten blandt danske og udenlandske unge i hinandens politiske systemer og kulturer.

 

§ 3. Logo

Det officielle logo for Konservativ Ungdoms Landsorganisation:

 

§ 4. Opbygning

Organisationen er en sammenslutning af Konservative Ungdomsforeninger anerkendt af Forretningsudvalget.

 

Stk. 2

Organisationen opbygges af lokalforeninger i overensstemmelse med Lokalforeningsvedtægterne.

 

Stk. 3
I kommuner med flere lokalforeninger samles disse i kommuneforeninger i overensstemmelse med kommuneforeningsvedtægterne.

 

Stk. 4

Enhver ungdomsforening, som tilslutter sig Konservativ Ungdoms formål, og som ikke er medlem af politiske organisationer, hvis formål eller virksomhed er i modstrid med Konservativ Ungdoms vedtagne formål, kan optages i organisationen.

 

Stk. 5

Begæring om optagelse af en forening sker på en af landsorganisationen udarbejdet standardblanket, der stiles til Forretningsudvalget, som på sit første møde efter begæringens modtagelse afgør spørgsmålet om optagelse.

 

Stk. 6

Optagelsen regnes fra stiftelsesdagen, jf. lokalvedtægterne § 5, stk. 1. Såfremt begæringen ikke indsendes inden den angivne frist, har optagelsen virkning fra begæringens modtagelse.

 

Stk. 7

Afslår Forretningsudvalget at optage en forening, skal denne beslutning forelægges Landsrådet, til afgørelse på dennes førstkommende møde.

 

§ 5 Regionssammenslutninger og fraktionsforeninger

Lokalforeninger kan efter forudgående høring i Konservativ Ungdoms

Forretningsudvalg danne regionssammenslutninger, hvis vedtægtsbestemmelser godkendes af Lovudvalget. Tilsvarende kan

fraktioner som KG, KHS, KTG og KSU efter forudgående høring i Konservativ Ungdoms  Forretningsudvalg danne regions- og landssammenslutninger, hvis  vedtægtsbestemmelser godkendes af Lovudvalget.

 

§ 6. Eksklusion

Forretningsudvalget kan af Landsorganisationen ekskludere et medlem eller en forening, som har modarbejdet eller skadet Landsorganisationens formål og virksomhed. med et flertal bestående af mindst 5 af dets medlemmer.

Før Forretningsudvalget træffer endelig beslutning om at ekskludere en forening eller et medlem, skal Forretningsudvalget høre Lovudvalget, om der foreligger det fornødne, formelle grundlag for eksklusionen.

Stk. 2

En ekskluderet forening eller medlem kan forlange eksklusionen indanket for det kommende landsråd. Anken har ingen opsættende virkning.

Stk. 3

Ønsker et tidligere ekskluderet medlem igen at være medlem, kan dette kun ske med godkendelse fra den højeste myndighed, der har sanktioneret eksklusionen.

 

§ 7 Kontingentopkrævning og aktivitetserklæring

Alle medlemmer af Konservativ Ungdoms lokalforeninger betaler kontingent til Konservativ Ungdoms Landsorganisation på det beløb, som de respektive lokalforeninger har vedtaget på den seneste general-forsamling. Kontingentet kan enten betales ved brug af girokort udsendt af Konservativ Ungdoms Landsorganisation til det enkelte medlem, eller via Konservativ Ungdoms Landsorganisations elektroniske betalingssystemer, der er godkendt af økonomiudvalget og de interne revisorer.

 

Stk. 2

De på Landsrådet valgte revisorer kan, efter godkendelse fra Forretningsudvalget, senest i november måned, forlange forskellige oplysninger indsendt til vurdering af, om der har været regelmæssig aktivitet i lokalforeningerne. Der foretages derpå en opgørelse over aktive og passive foreninger. Lokalforeningen skal hvert år indsende en udfyldt aktivitetserklæring og regnskab, senest d. 20. februar, til Konservativ

Ungdoms Landsorganisation, såfremt dette ikke sker, kan

Landsorganisationen tilbageholde kontingentudbetaling til denne lokalforening indtil et retmæssigt regnskab og aktivitetserklæring foreligger.

 

Stk. 3

Såfremt en lokalforening ikke indsender udfyldt aktivitetserklæring og årsregnskab til

Konservativ Ungdoms Landsorganisation senest den

 1. febuar, og foreningen herefter ikke senest ved det ordinære landsråds start afleverer årsregnskab og aktivitetserklæringen i udfyldt stand til Konservativ Ungdoms Landsorganisation, kan Forretningsudvalget:
 2. tilbageholde tilgodehavende lokalforeningskontingenter, som Landsorganisationen har opkrævet, ii. pålægge foreningen rykkergebyrer,

iii.      udarbejde aktivitetserklæringen på grundlag af Forretningsudvalgets kendskab

til foreningen og iv.      indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i foreningen, hvor foreningens opløsning kan sættes på dagsordenen og kan vedtages med simpelt flertal, jf. Lokalforeningsvedtægternes § 15, stk. 2.

 

Stk. 4

Opgørelsen af de aktive foreninger og opgørelsen af de enkelte foreningers medlemstal kontrolleres af de på Landsrådet valgte revisorer.

Hvis et medlem betaler kontingent til mere end en forening, skal det registreres i Konservativ Ungdoms Landsorganisations medlemssystem, i hvilken af disse foreninger medlemmet er primært medlem. Skulle et medlem være registreret som primært medlem i mere end en lokalforening, påhviler det de kritiske revisorer at afklare i hvilken forening, medlemmet er primært medlem. I tvivlstilfælde vil medlemmets udsagn være udslagsgivende.

Det påhviler de kritiske revisorer senest 15. februar at meddele foreningerne resultatet af den samlede medlemsrevision.

 

Stk. 5

Medlemmets kontingent opdeles i en del til lokalforeningen og en del til Landsorganisationen, som vedtaget af Landsrådet, jf. § 10, stk. 1.

Forretningsudvalget kan uanset en lokalforenings anvisning bestemme, at ethvert beløb, der indbetales fremover, skal betragtes som afdrag på den pågældende lokalforenings gæld til Landsorganisationen.

 

Stk. 6

Nye medlemmer skal senest en måned efter indmeldelsen have modtaget den første kontingentopkrævning fra Konservativ Ungdoms Landsorganisation. Konservativ Ungdoms Landsorganisation udbetaler lokalforeningernes andel af de opkrævede kontingenter i to rater. Første del udbetales senest 1. september i indeværende kalenderår, mens anden del udbetales senest 1. februar i det følgende år.

 

§ 8. Landsråd

Landsrådet er organisationens højeste myndighed. Det ordinære landsråd afholdes hvert år i perioden 1. marts til 31. marts. Det ordinære landsråd afholdes i Danmark, henholdsvis øst for Storebælt i lige år, og vest for Storebælt i ulige år. Senest 1.  januar offentliggør Forretningsudvalget, som minimum ved opslag på hjemmesiden, i

hvilken kommune og i hvilken weekend årets Landsråd finder sted.

Landsrådet afholdes i en weekend i tidsrummet fredag kl. 20 til søndag midnat.

 

Stk. 2

Forretningsudvalget indkalder til det ordinære landsråd ved en særskilt, skriftlig meddelelse til

Økonomiudvalget, Lovudvalget, lokalforeningsformændene og Landsorganisationens revisorer. Derudover offentliggøres indkaldelsen ved opslag. Uanset form skal indkaldelsen ske senest 8 uger før landsrådet og skal indeholde den foreløbige fastsatte dagsorden.

 

Stk. 3

Forslag vedr. ændringer i vedtægterne eller ændringer i Konservativ Ungdoms politiske program, skal være Konservativ Ungdoms Landsorganisation i hænde senest 28 døgn før landsrådets påbegyndelse.

 

Stk. 4

Forslagene skal være skriftlige.

 

 

Stk. 5

Den endelige dagsorden, samt teksten til de indkomne forslag skal være afsendt fra Forretningsudvalget til den i stk. 2 nævnte personkreds, senest 14 dage før landsrådets afholdelse.

 

Stk. 6

Samtlige medlemmer af Konservativ Ungdom skal efter begæring have en kopi af materialet, som nævnt i stk. 4, tilsendt. Medlemmernes bestilling af materialet skal være Forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før Landsrådets afholdelse. Forretningsudvalget skal senest 14 dage før Landsrådets afholdelse have afsendt materialet til medlemmerne.

 

Stk. 7

Forslag til resolutioner skal være Konservativ Ungdoms Landsorganisation i hænde senest inden landsrådsforhandlingerne indledes.

 

Stk. 8

Resolutioner vedtaget på Konservativ Ungdoms Landsråd er gældende til næste ordinære landsråd.

 

§ 9 Møde-, tale- og stemmeret samt valgbarhed på Landsrådet

Alle medlemmer af Konservativ Ungdom har møde-, tale- og stemmeret på Landsrådet. Alle medlemmer af Konservativ Ungdom er endvidere valgbare til tillidsposter i organisationen, medmindre begrænsninger i valgbarheden fremgår andetsteds i vedtægterne.

 

Stk. 2

Det er en betingelse for at opnå stemmeret og valgbarhed, at medlemmet har betalt det på dagen for indkaldelsen senest opkrævede kontingent og har været medlem af en lokalforening senest fra dagen før der blev indkaldt til Landsrådet.

 

Stk. 3

Forretningsudvalget kan indbyde andre end organisationens medlemmer til at deltage i landsrådet som gæster, med eller uden taleret.

 

§ 10 Landsrådets dagsorden og gennemførelse

Det ordinære Landsråd skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af 2 dirigenter
 • Godkendelse af den af Forretningsudvalget indstillede dagsorden
 • Forretningsudvalget aflægger organisatorisk beretning og giver oplæg til organisatorisk drøftelse
 • Godkendelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af kontingent for den kommende periode
 • Indkomne forslag
 • Landsformanden aflægger politisk beretning og giver oplæg til politisk drøftelse

Valg af:

a       Landsformand  b          Næstformand

 • 5 Forretningsudvalgsmedlemmer
 • Repræsentanter til partiets organer
 • 2 revisorer f                     2 revisorsuppleanter

g       2 eller 3 medlemmer af økonomiudvalget, jf. § 14, stk. 1  h          1 suppleant til økonomiudvalget

i       1 eller 2 lovudvalgsmedlemmer, jf. § 16, stk. 1

9       Eventuelt

 

Ad. 1

Dirigenterne leder på skift Landsrådets forhandlinger. Den først fungerende dirigent indleder med at konstatere, hvorvidt Landsrådet er lovligt indkaldt.

 

Ad. 6

Forslag vedr. ændringer af vedtægter eller ændringer af Konservativ Ungdoms program kan kun behandles på Landsrådet, såfremt teksten til forslagene er indsendt i overensstemmelse med § 8, stk. 2.

 

Ad. 8

Alle personvalg sker skriftligt i tilfælde af afstemning. Afstemninger i forbindelse med 8c eller 8d skal foregå som listevalg med adgang til personlig stemmeafgivning. Kandidatlister skal være tiltrådt skriftligt af samtlige kandidater. Opgørelsen af valget sker som anført i § 81-86 i lov om kommunale valg, idet stemmeoptællerne fungerer som valgbestyrelse. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning mellem de lister, der har samme kvotient til det sidste mandat, der er på valg. Såfremt der tilfalder en liste flere kandidater, end det antal mandater, der findes opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater i den rækkefølge, de efter deres stemmetal har krav på. Afstemninger i forbindelse med 8a, 8b og 8c sker ved, at den delegerede personligt afleverer sin stemmeseddel. Stemmesedlen skal udfyldes af den delegerede bag et stemmeforhæng.

Formanden er født medlem af partiets hovedbestyrelse. De øvrige mandater kan frit besættes af landsrådet.

Samme person kan kun vælges til ét af de tillidshverv, der vælges under pkt. 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i. Vælges en person, der er valgt til lokalforeningsformand, jf. lokalforeningsvedtægternes pgf. 8, pkt. 7a til et af tillidshvervene under pkt. 8a, 8b,

8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i, fratræder vedkommende i samme øjeblik som lokalforeningsformand.
Vælges en person, der er valgt til kommuneforeningsformand, jf. kommuneforeningsvedtægternes §7 til et af tillidshvervene under pkt. 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i, fratræder vedkommende i samme øjeblik som kommuneforeningsformand.

 

 

Ad. 8.a.

Landsformanden skal vælges med mindst 50% af de afgivne personstemmer. Såfremt der kun er én kandidat bortfalder kravet om 50% af de afgivne stemmer. Opnår ingen

kandidat absolut flertal i første runde, går de to kandidater, der har fået flest

stemmer, videre til anden stemmerunde.

 

Ad. 8.b.

Næstformanden skal vælges med mindst 50% af de afgivne personstemmer. Såfremt der kun er én kandidat bortfalder kravet om 50% af de afgivne stemmer.

Opnår ingen opstillet kandidat absolut flertal i første runde, går de to kandidater, der har fået flest stemmer, videre til anden stemmerunde.

 

Ad. 8.c.

Ved valg af fem forretningsudvalgsmedlemmer afholdes der afstemning uanset kandidattal.

 

Stk. 2

Ved andre afstemninger end personvalg fastsættes afstemningsmetoden af dirigenterne. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, når mindst 10 delegerede skriftligt fremsætter begæring herom.

 

§ 11. Ekstraordinært Landsråd

Ekstraordinært Landsråd indkaldes, når landsformanden, Forretningsudvalget, eller når et antal lokalforeninger, som repræsenterer mindst 1/3 af Konservativ Ungdoms Landsorganisations medlemmer, som opgjort ved den seneste revision, fremsætter begæring herom. I det sidste tilfælde er Forretningsudvalget forpligtet til at sammenkalde landsrådet, således at dette kan mødes senest 6 uger efter begæringens modtagelse, med mindre de indkaldte med enstemmighed samtykker i længere udsættelse.

Dog således, at hvis begæringen fremsættes senere end d. 18.november og senest d. 24.december, skal det ekstraordinære Landsråd indkaldes d. 1.januar med fire ugers varsel til afholdelse senest d. 4.februar.

Hvis begæringen fremsættes senere end d. 24.december, skal Landsrådet indkaldes tidligst d. 1.januar til afholdelse senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

 

Stk. 2

Indkaldelsen skal i overensstemmelse med § 8, stk. 1 ske senest 4 uger før det ekstraordinære landsråd med angivelse af endelig dagsorden.

 

Stk. 3

Et ekstraordinært landsråd består af medlemmer, der har betalt enten senest opkrævede kontingent og har været medlem af en lokalforening senest fra dagen før der blev indkaldt til det ekstraordinære landsråd.

 

Stk 4.

Et ekstraordinært landsråd skal afholdes i det samme kalenderår, hvor der indkaldes til landsrådet.

 

§ 12. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af landsformanden, næstformanden og de i henhold til § 10, stk. 1, pkt. 8c valgte Forretningsudvalgsmedlemmer.

 

Stk. 2

Bliver landsformandsposten ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden denne post.

 

Stk. 3

Bliver næstformandsposten ledig i funktionsperioden, vælger Forretningsudvalget en ny næstformand ud af sin midte, efter at Forretningsudvalget har valgt et nyt Forretningsudvalgsmedlem, jf. stk. 4. Dette sker med almindelig stemmeflerhed. Såfremt et Forretningsudvalgsmedlem trækker sig fra udvalget, eller udelukkes, jf. § 6, vælger udvalget også selv et nyt medlem.

 

Stk. 4

Landsformanden er Forretningsudvalgets formand. Der indkaldes til møde, når

Landsformanden eller et Forretningsudvalgsmedlem ønsker dette. Forretningsudvalget leder organisationens daglige arbejde. Beslutninger er kun gyldige, når mindst 4 medlemmer er tilstede under vedtagelsen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Økonomiske dispositioner nævnt i § 14 stk. 6 kan kun finde sted med økonomiudvalgets godkendelse.

 

Stk. 5

Forretningsudvalget ansætter en landssekretær til at varetage den daglige administration af landsorganisationen samt dens øvrige administrationsapparat. Når landssekretærposten skal besættes, opslås den som ledig ved meddelelse til samtlige lokalforeninger senest 14 dage før den af Forretningsudvalget fastsatte

ansøgningsfrists udløb. Samtlige ansøgninger tilstiles herefter samtlige medlemmer af Forretningsudvalget, senest syv dage før det Forretningsudvalgsmøde, hvor en ny landssekretær ansættes.

I øvrigt gælder for Landssekretærensamme bestemmelser, som for funktionærer, jf. Stk. 6

 

Stk. 6

Til varetagelse af opgaver fastsat af Forretningsudvalget, kan denne i fornødent omfang ansætte funktionærer. I det omfang Forretningsudvalget bestemmer det, har funktionærer adgang til at overvære Forretningsudvalgets og Landsrådets møder. Funktionærer kan ikke, så længe ansættelsen varer, beklæde nogen tillidspost i organisationen og kan ikke indtil 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør vælges til Forretningsudvalget. Tillidsposter defineres her som hverv hvortil man vælges under lokalforeningsvedtægternes pgf. 8 pkt. 7a-7f, og under landsvedtægternes pgf. 10 pkt. 8a, 8b, 8c, 8e, 8f, 8g, 8h og 8i. Funktionær defineres her som en lønnet arbejdstid over 8 timer ugentligt. Funktionærer er omfattet af et udvidet

tillidsmandsbegreb i frivillige organisatoriske forhold. Disse er ikke gældende i forhold,

der ligger inden for rammerne af funktionærens opgaver i ansættelsen, men udelukkende i forhold hvortil Forretningsudvalget direkte foretager udvælgelse, uddelegerer opgaver eller tildeler økonomiske bevillinger.

 

Stk. 7

Det påhviler Forretningsudvalget, når mindst 10 medlemmer skriftligt udtrykker ønske herom at forestå afholdelse af informationsmøder for Konservativ Ungdoms medlemmer. På disse møder skal der til medlemmerne oplyses om organisationens almindelige tilstand, samt gives oplæg til organisatorisk debat.

Møderne skal varsles minimum 2 uger inden afholdelse, ved opslag på organisationens hjemmeside. Møderne skal afholdes senest 4 uger efter begæring er modtaget på et sted, som aftales mellem Forretningsudvalget og de begærende medlemmer under hensyntagen til, at disse medlemmer forventes at give møde.

Når et sådant informationsmøde har fundet sted, kan en begæring om et nyt informationsmøde tidligst indleveres 10 uger efter afholdelsen. Ligeledes kan der ikke indleveres begæringer om informationsmøde senere end 10 uger før og tidligere end 10 uger efter det ordinære Landsråd.

Forretningsudvalget kan herudover frit afholde informationsmøder på eget initiativ, uden dette har nogen betydning for, hvornår sådanne kan begæres afholdt.

 

Stk. 8

Det påhviler forretningsudvalget af holde møde med Økonomiudvalget 4 gange årligt, med det formål at gennemgå Konservativ Ungdoms økonomi ud fra de faktiske afholdte udgifter i forhold til budgettet, samt afstemme budgettet for resten af året. Møderne skal finde sted i januar kvartal, april kvartal, juli kvartal og oktober kvartal. Der skal deltage minimum 2 medlemmer fra hvert udvalg. Møderne skal varsles skriftligt to uger inden afholdelse.

§ 13 Forretningsudvalgets kompetencer i forhold til lokalforeninger m.v.

Forretningsudvalget kan fra de enkelte led i organisationen kræve enhver oplysning af

interesse for arbejdet. Forretningsudvalgets medlemmer eller en af

Forretningsudvalget skriftligt bemyndiget person ifølge med et

Forretningsudvalgsmedlem har adgang til ethvert medlemsmøde og enhver generalforsamling i de under landsorganisationen hørende foreninger.

 

Stk. 2

Forretningsudvalget kan forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i enhver af de under landsorganisationen hørende lokalforeninger.

 

Stk. 3

Generalforsamlingen skal afholdes senest på månedsdagen efter, at

Forretningsudvalget overfor den pågældende forening har fastsat skriftligt forlangende herom.

 

Stk. 4

I det omfang, der jf. ovenstående ikke bliver indkaldt, kan Forretningsudvalget indkalde til generalforsamling.

 

§ 14. Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af fem medlemmer, der vælges af Landsrådet, for to år ad gangen. I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år to medlemmer. Derudover vælger Landsrådet to suppleanter til Økonomiudvalget. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges én suppleant i lige år og én suppleant i ulige år. Den af suppleanterne, der har den korteste tid tilbage af sin valgperiode, anses for 1. suppleanten. Såfremt der er i en periode er behov for yderligere suppleanter end de landsrådsvalgte, supplerer Økonomiudvalget sig selv for resten af funktionsperioden.

 

Stk. 2

Valgbare er personer, der ikke har siddet i Forretningsudvalget, eller været ansat hos Konservativ Ungdoms Landsorganisation som funktionær, inden for de sidste 6

måneder før landsrådet. Økonomiudvalgsmedlemmer vil i en periode på et år efter

deres udtræden ikke være valgbare til Forretningsudvalget.

 

Stk. 3

Økonomiudvalget fungerer som Forretningsudvalgets rådgiver i økonomiske forhold.

 

Stk. 4

Økonomiudvalget afleverer årligt en beretning om foreningens økonomi til Landsrådet.

 

Stk. 5

For af undgå overbudgettering skal Økonomiudvalget i forbindelse med budgettet godkende indtægtssiden, og skal godkende budgettering med underskud samt overskridelse af det samlede budget. Derudover har Økonomiudvalget ret til at kommentere resten af budgettet over for Forretningsudvalget.

 

Stk. 6

Alle økonomiske beslutninger, der har konsekvenser udover det siddende

Forretningsudvalgs periode, skal godkendes af Økonomiudvalget for at være gyldige. Det samme gælder ved indgåelse af kontrakter på over 30.000kr samt kontrakter hvori der indgår leasing, fast ejendom, ansættelseskontrakter samt aflønning af de landsrådsvalgte tillidsposter.

Stk. 7

Økonomiudvalget indkaldes af landsformanden eller et medlem af Økonomiudvalget til møde mindst en gang i kvartalet, hvor der sammen med forretningsføreren foretages en gennemgang af organisationens økonomiske status. Herunder foretages en løbende kontrol af likviditet og overholdes af budgettet.

 

 

§ 15. Det åbne økonomiudvalgsmøde

Forretningsudvalget og Økonomiudvalget indkalder alle medlemmer af Konservativ Ungdom til et møde umiddelbart inden det ordinære landsråd. Indkaldelsen til mødet sker ved opslag samtidig med indkaldelsen til ordinært landsråd. Forretningsudvalget og en repræsentant fra Økonomiudvalget har pligt til at være til stede ved mødet.

 

Stk. 2.

På mødet offentliggøres Økonomiudvalgets årlige beretning om landsorganisationens økonomi, jævnfør § 14, stk. 3, og de på mødet tilstedeværende medlemmer af

Konservativ Ungdom har herefter lejlighed til at fremkomme med spørgsmål om Forretningsudvalgets økonomiske dispositioner, som det påhviler Forretningsudvalget og Økonomiudvalget at besvare.

 

Stk. 3.

I kraft af mødets afholdelse, og den adgang, som mødet giver medlemmerne af Konservativ Ungdom til at stille spørgsmål til Forretningsudvalgets økonomiske dispositioner, anses den årlige, åbne debat om landsorganisationens økonomi for udtømt. På det efterfølgende ordinære landsråd kan der herefter ikke rejses en debat om landsorganisationens økonomi. Det påhviler landsrådets dirigenter at påse dette. Landsrådet skal dog godkende det reviderede regnskab.

 

Stk. 4.

Forretningsudvalget eller Økonomiudvalget kan med sædvanligt indkaldelsesvarsel før mødet forpligtige højst ét af Lovudvalgets medlemmer til at give fremmøde på det åbne Økonomiudvalgsmøde for at afgive beretning om de spørgsmål, som Lovudvalget har behandlet i årets løb, og for at besvare spørgsmål fra Forretningsudvalget, Økonomiudvalget og de tilstedeværende medlemmer.

 

§ 16. Lovudvalget

Lovudvalget består af 3 medlemmer, der vælges af Landsrådet, for to år ad gangen. I lige år vælges et medlem og i ulige år to medlemmer. Udvalgets funktionsperiode tager sin begyndelse ved Landsrådets afslutningen, og gælder frem til det tilsvarende tidspunkt året efter. Fratræder et lovudvalgsmedlem i funktionsperioden, supplerer Lovudvalget sig selv for resten af funktionsperioden.

 

Stk. 2. Lovudvalget:

 1. behandler og besvarer ethvert spørgsmål om fortolkning af Konservativ Ungdoms vedtægter, som er rejst skriftligt af et enkeltmedlem eller et organisationsorgan i Konservativ Ungdom.
 2. kan af egen drift påtale åbenbare brud på Konservativ Ungdoms

vedtægter, som Lovudvalget måtte få kendskab til.

 1. godkender vedtægter for lokalforeningers regionssammenslutninger og

vedtægter for fraktionsforeningers regions- og landssammenslutninger, jf. § 5, stk. 2. d.      høres om det formelle grundlag, før Forretningsudvalget træffer endelig beslutning om suspension af medlemmer, lokalforeninger, lokalforeningers regionssammenslutninger og fraktionsforeninger, jf. §6, stk. 2 og 3.

 1. høres ved ansøgning om dispensation fra Lokalforeningsvedtægterne, jævnfør § 17, stk. 2.
 2. beslutter, hvorvidt dispensation fra Landsvedtægterne kan gives, jævnfør § 17, stk. 1. Stk. 3

Lovudvalget konstituerer sig på sit første møde med formand, der er ansvarlig for

Lovudvalgets virke. Formanden indkalder til møde i Lovudvalget. Konservativ Ungdoms Landssekretær skal efter Lovudvalgets begæring deltage i udvalgets møder som sekretær.

 

§ 17. Dispensationer

Ansøgninger om dispensation fra Landsorganisationens vedtægter rettes til Lovudvalget, som efter forudgående høring af Forretningsudvalget kan beslutte, hvorvidt dispensationen skal gives.

 

Stk. 2

Forretningsudvalget kan efter ansøgning og forudgående høring i Lovudvalget dispensere fra bestemmelserne i Lokalforeningsvedtægterne.

 

Stk. 3
Lovudvalget kan efter ansøgning og forudgående høring i Forretningsudvalget dispensere fra bestemmelserne i kommuneforeningsvedtægterne.

 

 

§ 18. Regnskab

Organisationens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2

De kritiske revisorer, der vælges af landsrådet, jf. § 10, stk. 1., udøver året igennem en grundig kritisk revision.

 

Stk. 3

Forud for hvert års ordinære landsråd foretager Forretningsudvalget og

Økonomiudvalget en fælles behandling og gennemgang af det reviderede regnskab. Regnskabet skal være afsendt til de to organers medlemmer senest 7 dage før det møde, hvor det skal behandles..

 

Stk. 4

Regnskabet offentliggøres i beretningsform for medlemmerne, senest en måned efter Forretningsudvalgets og Økonomiudvalgets fælles gennemgang og behandling af regnskabet, som omhandlet i § 14, stk. 3.

 

Stk. 5

Hvis det ordinære landsråd ikke godkender det reviderede regnskab, kan landsrådet give en anden forsamling fuldmagt til at godkende regnskabet inden for en frist på maksimalt 2 måneder. Giver landsrådet ingen fuldmagt, skal Forretningsudvalget senest månedsdagen efter det ordinære landsråd indkalde til et ekstraordinært landsråd, hvorpå regnskabet endeligt skal godkendes.

 

§ 19 Tegningsret

Et flertal i Forretningsudvalget er tegningsberettiget i forbindelse med den daglige drift af  Landsorganisationen.

 

Stk. 2

I forbindelse med andre økonomiske forhold end oprettelse af nye konti/kassekredit og optagelse af lån, jf. §§ 12, stk. 4 og 14, stk. 5, kan Forretningsudvalget give forretningsføreren, formanden eller landssekretæren samt et yderligere medlem af Forretningsudvalget tegningsret for foreningen generelt.

 

Stk. 3

Kontrakter på over 10.000 kr., som ikke er godkendt af Forretningsudvalget, er ikke bindende for foreningen.

 

 

§ 20 Fortolkning af vedtægter

Lokalforeningsvedtægterne skal fortolkes konformt med bestemmelserne i disse vedtægter. Såfremt der måtte være modstrid mellem disse og øvrige interne regelsæt i alle led af Konservativ Ungdoms Landsorganisation, skal bestemmelserne i disse vedtægter tillægges den største retskildemæssige værdi.

 

§ 21 Ændring af disse vedtægter

Disse vedtægter kan ændres af Landsrådet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

Stk. 2

Ændringer af vedtægterne træder i kraft, når det Landsråd, der vedtog ændringerne, er afsluttet.

 

§ 22 Ændring af Konservativ Ungdoms politiske program

Ændringer i Konservativ Ungdoms politiske program sker ved simpelt flertal. Dog kan grundholdningen kun ændres med 2/3-flertal.

 

§ 23 Opløsning

Opløsningen af Landsorganisationen kan kun ske på Landsråd, hvor et forslag herom er særskilt opført på dagsordenen. Til vedtagelse af opløsning af Landsorganisationen kræves, at mindst ¾ af de repræsenterede medlemmer med stemmeret, jf. § 9, deltager i afstemningen, og at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for opløsningen. Stk. 2 Ved foreningens opløsning, skal eventuelt overskydende tilskudsmidler, tilbagebetales til den organisation hvorfra midlerne kom.

Eventuelle øvrige midler tilfalder et af samme landsrådet valgt almennyttigt formål.

 

 

§ 24 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 26. marts 2017 som vedtaget på Landsrådet i Horsens.